PAYLAŞ

Neden Enerji Kimlik Belgesi Alınmalıdır

NEDEN ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMALIDIR?

Her şeyden önce kanuni bir zorunluluktur. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27539 sayılı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğince zorunlu hale getirilmiştir.

• Alım, satım, kiralama gibi işlemlerde tercih sebebidir.
• Enerji yatırımlarının doğru alanlara yapılmasını sağlar.
• Önümüzdeki dönemde devlet tarafından uygulanacak Enerji Verimliliği teşviklerinden yararlanabilmeyi mümkün kılar.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN ZORUNLULUĞU VE YASAL DAYANAĞI NEDİR?

‘‘5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Yeni Binalar: 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında yapı ruhsatı almış binalardır. İskan aşamasında bu belgeyi almak ve ilgili belediyeye sunmak zorundadırlar.

Mevcut Binalar: 1 Ocak 2011 tarihinden önce Yapı Ruhsatı almış binalardır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu yayınlandıktan sonra (2 Mayıs 2007), 10 yıl içerisinde (2019 yılı sonuna kadar) bu belgeyi almak zorundadırlar.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji Kimlik Belge, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren 2019 yılının sonuna kadar Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenmesi gerekir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.)

YASAL PROSEDÜRÜN DIŞINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji sınıfını göstererek gerekli tasarruf plânları yapmamıza olanak sağlayan ve dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmesini önlemek amacıyla bir çok ülkede benzerlerinin olduğu gibi ülkemizde de kullanılan bir belgedir. Ayrıca yapılacak yasal düzenlemelerle ülkemizde enerji tüketimi az olan yapılardan daha az vergi alınması sağlanacaktır. Bu düzenleme sonrasında vergi avantajından yararlanmak isteyen gayrimenkul sahiplerinden de Enerji Kimlik Belgesi talep edilecektir. Yani mülk sahiplerinin vergi indiriminden faydalanmasını sağlayacaktır.