PAYLAŞ

Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlanması

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİNİN DENETİMİ VE RAPORLANMASI
İNKA Enerji Test-Ölçüm Merkezi
olarak, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından Elektrik İç Tesisleri Denetimi konusunda sertifikalandırılmış, SMM, Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlaması Yetkilendirme Belgeli mühendislerimizle ve TÜRKAK akrediteli cihazlarımızla denetimlerimiz yapılıp, raporlanmaktadır. 

Denetim yaptıracağınız tescilli firmalardan “SMM” ve” BT” belgelerinin yanı sıra “Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlaması Yetkilendirme Belgesi”ni mutlaka isteyiniz… 


Yapılan bu denetim ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TSE 60364 standardı kapsamında elektrik iç tesislerinin kontrolünün yapılarak , tesislerin sürekli ve güvenli çalışır durumda olup olmadığının tespiti amaçlanmaktadır. 

İlgili Yasa ve Yönetmelikler 
25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları” yönetmeliğinin Ek-III “Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar”, madde 2.3.2 gereğince; elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile transformatör ve akümülatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatların kontrolleri EMO sertifikalı, SMM’li ve Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Raporlama Yetkilendirme Belgeli Elektrik Mühendisi tarafından azami yılda bir kez yapılması zorunludur. 

TEMEL PRENSİPLER (IEC 60364) :
 
ELEKTRİK TESİSATINDA DOĞABİLECEK HASAR VE TEHLİKELER

1. Elektrik Çarpma Akımlarından Korunma
 
a) Normal Şartlarda Koruma (Doğrudan Dokunmaya Karşı Koruma) 
Tesisatın normal çalışmasında, tesisatın gerilim altında bulunan (canlı) bölümlerine dokunmayla doğabilecek tehlikelere karşı mümkün olduğunca korunacaktır. Bu; akımın insan vücudu üzerinden geçmesinin engellenmesi ve ilave koruma olarak vücut üzerinden geçebilecek akımın, çarpma akımından daha düşük bir değerde kesilmesi ile olur. 

b) Hata Durumunda Koruma (Dolaylı Dokunmaya Karşı Koruma) 
Bir hata esnasında açıktaki iletken bölüme dokunmaktan doğabilecek tehlikelere karşı korunmuş olacaktır. Bu; akımın insan vücudu üzerinden geçmesinin engellenmesi, vücut üzerinden geçebilecek akımın çarpma akımından daha düşük bir değerde kesilmesi ve vücut üzerinden geçebilecek akımın çarpma akımından daha yüksek olması durumunda çarpma oluşturmayacak kadar kısa bir sürede kesilmesi ile olur. Dolaylı dokunmaya karşı koruma ile bağlantılı olarak potansiyel dengeleme yönteminin uygulanması, güvenlik için önemli prensiplerden biridir. 

Dolaylı dokunmaya karşı koruma için, aşağıdaki temel önlemlerden bir tanesi kullanılacaktır. 
- Topraklanmış potansiyel dengeleme (aynı anda erişilebilen iletken bölümler arasındaki tehlikenin doğabileceği büyüklük ve sürede gerilim oluşumunu önleme amaçlıdır) ve besleme kaynağının otomatik olarak kesilmesi ile koruma, 

- Sınıf 2 donanım veya eşdeğer yalıtım ile koruma, 

- İletken olmayan bölgeler ile koruma (özel durum), 

- Toprak bağlantısı olmayan potansiyel dengeleme ile koruma (özel durum), 

- Elektriksel ayırma ile koruma (izolasyon transformatörü kullanılarak) 

Bu önlem, kullanımdaki sistem topraklama tipi (TN Sistem, TT Sistem, IT Sistem) gereksinimlerine göre uygulanacaktır. 


2. Isıl Etkilere Karşı Korunma (Yanmaya, Yangına ve Diğer Hasar Verici Etkilere Sebep Olan Aşırı Sıcaklıklar) 
Elektrik tesisatı, yüksek sıcaklık veya elektrik arkı nedeniyle kolayca yanabilen malzemelerin tutuşma tehlikesi mümkün olduğunca azaltılacak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Ek olarak, elektrik donanımının normal çalışma sırasında, insanları veya diğer canlıları yakma tehlikesi mümkün olduğunca azaltılacaktır. Elektrik donanımı, gerekli tedbirler alınmaksızın yangın tehlikesi oluşturacak malzemeler ile birlikte bulundurulmayacaktır. 

3. Elektrikle Tahrik Edilen Donanımın Mekanik Hareketi Sonucu Oluşan Kazalara Karşı Korunma 
Bu gibi kazaların elektrikli acil durum anahtarlaması veya böyle donanımların elektriksel olmayan bölümlerinin mekanik bakımları için elektriksel anahtarlama ile engellenmesi öngörülür. 

4. Patlama 
Yangın veya patlama tehlikesine hassas çevrelerdeki donanım, tehlikeleri olabildiğince engelleyecek şekilde tesis edilecek veya korunacak ve diğer özel önlemler alınacaktır. 

5. Diğer 
Aşırı akıma, aşırı gerilime, düşük gerilime, elektrik tesisatından veya elektrikli cihaz ve makinalardan kaynaklanacak tehlikelere karşı koruma yapılacaktır. 

Yapılan Kontrol, Ölçüm ve Testler 

- Elektrik Süreklilik Testi 
- Elektrik Tesisatı İzolasyon Direnci Ölçümü
- Hata Çevrim Empedansı Ölçümü
- Devredeki Çevrim Empedansına Göre Beklenen Kısa Devre Akımı Hesabı
- Koruma cihazlarının karakteristiklerinin ve/veya bunlarla ilişkili etkinliğinin doğrulanması
- İşletme elemanlarının dış etkiler göz önünde bulundurularak seçilip seçilmediğinin kontrolü
- Elektrik iç tesisindeki kablo, iletken ve baraların, akım taşıma kapasitelerine uygun olarak seçilip seçilmediğinin kontrolü
- Nötr ve koruma iletkenlerine ilişkin işaretlemelerin doğru olup olmadığının kontrolü
- İletken bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü
- TT Sistemlerde tesisatın koruma iletkenlerinin toprak elektrot direnci Ra’nın ölçümü (Ra’nın ölçümünün mümkün olmadığı durumlarda arıza empedansı ölçümü yapılır.)
- Polarite testi
- Gerilim Düşümü Kontrolü